Skara Yokma, Leh Ladakh, J & K - 194101

+91-9797982421